Grant Requirement Website
FRGS-RACER 
 • Warganegara Malaysia
 • Kakitangan akademik berstatus tetap, berkelulusan PhD dengan gred DS45 atau setara dan ke atas
 • Mempunyai pengalaman sebagai ahli akademik tidak melebihi lima (5) tahun
Click here
FRGS 
 • Warganegara Malaysia.
 • Kakitangan akademik tetap/kontrak (Profesor, Profesor Madya, Pensyarah Kanan, Pensyarah), dimestikan mempunyai penyelidik bersama warganegara Malaysia bertaraf tetap dari institusi yang sama.
Click here
PRGS 
 • Warganegara Malaysia.
 • Kakitangan akademik tetap/kontrak (Profesor, Profesor Madya, Pensyarah Kanan, Pensyarah) dimestikan mempunyai penyelidik bersama bertaraf tetap dari institusi yang sama.
 • Geran PRGS dibuka kepada semua penyelidik yang mematuhi syarat permohonan dan telah melengkapkan projek terdahulu yang mempunyai hasil penemuan/penyelidikan lengkap yang memerlukan pembangunan prototaip.
Click here
TRGS 
 • Ketua Program hendaklah warganegara Malaysia.
 • Ketua Program adalah kakitangan akademik tetap (Profesor atau Profesor Madya) dan mengetuai salah satu projek dalam program tersebut.
 • Minimum dua (2) orang Ketua Projek (kakitangan akademik) hendaklah warganegara Malaysia.
Click here
LRGS 
 • Penyelidikan terbuka kepada semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan Universiti Cawangan.
 • Program mestilah melibatkan sekurang-kurangnya tiga (3) institusi.
 • Ketua Program adalah kakitangan akademik tetap (Profesor atau Profesor Madya) dan mengetuai salah satu projek dalam program tersebut.
 • Bagi kakitangan bertaraf     kontrak,     dimestikan mempunyai penyelidik bersama warganegara bertaraf tetap.
Click here
NRGS 
 • Dana ini terbuka kepada kakitangan akademik (pensyarah) di Institusi Pengajian Tinggi Awam berstatus Universiti Komprehensif
 • Program penyelidikan mesti diketuai oleh Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi (TNCP&I) atau setaraf. Pengurusan program penyelidikan Nic perlu penglibatan penuh dan komitmen TNCP&I atau setaraf.
Click here
ZAMALAH
 • A member of a Research Excellence Entity (Tier 4 or 5)
 • An active national/private/international grant holder
 • Has engaged a postgraduate who Is a Malaysian citizen, enrolled into full time PhD or Masters (research mode) programme with an official offer issued by the Institute of Postgraduate Studies (IPSis) UiTM
Click here
SInERGI
 • Warganegara Malaysia.
 • Keutamaan kepada kakitangan akademik tetap (Profesor, Profesor Madya, Pensyarah Kanan, Pensyarah)
 • Bagi kakitangan bertaraf kontrak, termasuk bukan warganegara, dimestikan mempunyai penyelidik bersama warganegara Malaysia yang bertaraf tetap.
Click here
REI
 • Permohonan terbuka kepada semua Entiti Kecemerlangan Tier 4 dan Tier 5 UiTM.
 • Permohonan hendaklah dibuat oleh Ketua EK atau salah seorang ahli berdaftar bagi EK tersebut.
Click here
ARAS
 • Penyelidik Utama adalah ahli akademik UiTM yang penyumbang kepada Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTM.
 • Penyelidik utama mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun semasa dan berkelayakan sekurang-kurangnya Sarjana (DM45 atau setara).
Click here

GERAN INISIATIF PENYELIAAN (GIP)

 • Ketua Penyelidik mestilah merupakan Penyelia Utama kepada pelajar pascasiswazah (mod penyelidikan)
 • Ketua Penyelidik mestilah menyumbang minimum RM 10.00 sebulan kepada Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTM sepanjang tempoh geran aktif dan bukti sumbangan mesti disertakan semasa permohonan.
Click here

Penyelidikan Tanpa Biaya (PTB)

 • Applicants must be full time, active AND permanent academic members of UiTM.
 • Applicants from UiTM Selangor must be registered with the Community of Research (CoRe).
 • Undergraduate final-year and post-graduate projects will NOT be considered for registration.
Click here

Penyelidikan Biaya Terus (PBT)

 • Applicants must be full time, active AND permanent academic members of UiTM.
 • Applicants from UiTM Selangor must be registered with the Community of Research (CoRe).
 • Undergraduate final-year and post-graduate projects will NOT be considered for registration.
Click here
Bestari
 • Ketua Penyelidik mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tahun semasa dan berkelayakan sekurang-kurangnya PhD atau setara.
 • Ketua Penyelidik mestilah merupakan Penyelia Utama/Bersama kepada pelajar pascasiswazah (mod penyelidikan) yang aktif.
 • Ketua Penyelidik dan penyelidik bersama mestilah menyumbang sekurangkurangnya RM 10.00 sebulan kepada Dana Pendidikan UiTM.
 • Sumbangan kepada Dana Pendidikan UiTM dikecualikan sekiranya Ketua Penyelidik mempunyai projek perundingan aktif yang berdaftar dengan IRMI
Click here
MITRA
 • Ketua Program dan Ketua Projek hendaklah staf akademik tetap / kontrak di UiTM Selangor. Ketua Program adalah staf akademik tetap (Profesor atau Profesor Madya) dan mengetuai salah satu projek dalam program tersebut.
 • Ketua Program dan Ketua Projek mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tahun semasa dan berkelayakan sekurang-kurangnya PhD atau setara.
 • Ketua Program, Ketua Projek dan semua ahli projek mestilah menyumbang sekurang-kurangnya RM 10.00 sebulan kepada Dana Pendidikan UiTM.
Click here

Bestari Perdana

 • Ketua Penyelidik mestilah di kalangan staf akademik tetap / kontrak di UiTM Selangor. Namun begitu penyelidik bersama, terbuka kepada gabungan staf Akademik UiTM dan penyelidik luar.
 • Ketua Penyelidik mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tahun semasa dan berkelayakan sekurang-kurangnya PhD atau setara.
 • Ketua Penyelidik dan penyelidik bersama di kalangan staf UiTM mestilah menyumbang minimum sekurang-kurangnya RM 10.00 sebulan seorang kepada Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTM sepanjang tempoh geran aktif dan bukti sumbangan mesti disertakan semasa permohonan
Click here

MITRA Perdana

 • Ketua Program dan Ketua Projek mestilah di kalangan staf akademik tetap / kontrak di UiTM Selangor. Namun begitu penyelidik bersama, terbuka kepada gabungan staf Akademik UiTM dan penyelidik luar.
 • Ketua Program dan Ketua Projek mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tahun semasa dan berkelayakan sekurang-kurangnya PhD atau setara
 • Ketua Projek tidak dibenarkan untuk menjadi ahli kepada projek lain dalam program yang sama.
 • Setiap penyelidik hanya boleh menjadi ahli kepada satu projek sahaja di dalam satu program yang sama.
 • Ketua Program, Ketua Projek dan semua ahli projek di kalangan staf UiTM mestilah menyumbang sekurang-kurangnya RM 10.00 sebulan seorang kepada Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTM sepanjang tempoh geran aktif dan bukti sumbangan mesti disertakan semasa permohonan
Click here